Mobbing på jobben - innlegg fra Agdernæring nr. 1 2012

Dårlige ledere og dårlig ledelse

Mobbing på jobben

Mange arbeidstakere i Norge opplever å bli mobbet på jobb. Konsekvensene kan bli redusert arbeidsevne og alvorlige seinskader som ligner på dem som krigsflyktninger og overlevende etter alvorlige ulykker kan få.  For å unngå at noen kommer i en slik situasjon, må ledere sørge for at konflikter og tilløp til utilbørlig oppførsel på arbeidsplassen ryddes av veien før det går på helsen løs. Men det kan være vanskelig, for dessverre finnes det også mange ledere som mobber, og dårlig ledelse som fører til mobbing på jobben

Av Hanne Kristin Lervik, PRIORE KOMMUNIKASJOM

Mobbing på jobben blir det først når en person opplever å bli utsatt for negative handlinger som er slik at personen det gjelder selv opplever det som mobbing. For at det skal kunne kalles mobbing, må det også være snakk om handlinger som gjentas mange ganger og som pågår over lengre tid. Alt i følge psykolog og forsker Ståle Einarsen ved Universitetet i Bergen. Arbeidsmiljøloven bruker imidlertid begreper som trakassering, utilbørlig opptreden eller krenkelse av den ansattes integritet og verdighet - uten å fokusere på gjentagelse og tid. Slik setter loven egentlig foten ned før det er blitt så alvorlig at det kan kalles mobbing.

Ta mobbing på alvor
Idet en melding om trakkasering eller mobbing dukker opp, er det faktisk bare én ting å gjøre. Ta den på alvor og sørge for en rask og ordentlig undersøkelse og en adekvat behandling. Det er faktisk ikke viktig hva du mener om saken, men hva som er de faktiske omstendighetene, og hvordan den som føler seg mobbet opplever situasjonen. Som arbeidsgiver skal du kunne dokumentere hva som er gjort for å løse problemet eller finne ut av mobbingen. Vi vet at mobbing ofte har utgangspunkt i konflikter, og om disse har rot i personlige eller organisatoriske motsetninger er ikke det viktigste. Poenget er derimot å ha et system som kan fange dem opp.  At mobbing ikke alltid foregår oppe i dagen, gjør utfordringen enda større for en leder. Det er også viktig å huske at en som har vært utsatt for mobbing over lengre tid også kan endre adferd og lett oppfattes som ?vanskelig? (aggressiv, negativ, passiv, usosial etc.). Han eller hun har imidlertid samme rett som andre til å få behandlet saken sin på en rettferdig måte. Det er derfor viktig å ikke dømme før man har gjort seg kjent med saken fra de involvertes sider. Det inkluderer selvsagt også å høre den som anklages for mobbing!

Dårlig ledelse?
Lederskapet i en bedrift har mye å si for arbeidsmiljøet, og dermed for faren for mobbing. Det er for eksempel en god investering å jobbe med å utvikle gode og positive mellommenneskelige relasjoner i et arbeidsmiljø, men det innebærer også at du som leder må gå foran som et godt forbilde. Aggressiv, kontrollerende og tyrannisk ledelse skaper stress og konflikter i arbeidsmiljøet og er i mange tilfeller en årsak til mobbing. Men også ledere som bare lar det skure og gå, må ta ansvar for mobbing på sin arbeidsplass. En leder som avstår å ta det ansvaret og de oppgavene som lederposisjonen faktisk innebærer, bidrar til uklarhet, usikkerhet og stress. Typisk grobunn for rolleuklarhet, konflikter og i siste instans mobbing. Undersøkelser viser imidlertid at situasjonen ofte er enda verre: I over 50 prosent av mobbesakene kan man anta at det er nærmeste leder eller andre overordnede som er mobberen, sier Cand. Polit Morten Birkeland Nielsen som har forsket på akkurat dette. Da er det uhyre viktig at bedriften har  gode rutiner for hvordan, og med hvem, problemer kan tas opp,  og klare retningslinjer for varsling.

Usynlige årsaker ? synlige konsekvenser
Jobben opptar jo en stor del av livene våre og den forutsigbarhet og trygghet i hverdagen som jobben gir, er viktig for oss.  Arbeidsplassen er dessuten for mange den arenaen hvor man opplever faglig og personlig mestring og positiv sosial kontakt. Det kan derfor bli som et sjokk å finne seg selv som offer for mobbing. Den verden man kjenner er snudd på hodet. Hele den forutsigbarheten og rettferdigheten man hittil har hatt som rettesnor i livet, er blitt borte. Troen på egen evne til å hanskes med livet  synker til bunns, og man finner seg selv rådvill og maktesløs. Mens det før har vært fokusert mest på muskel- og skjelettlidelser, angst og depresjoner, så har man sett at posttraumatisk stressforstyrrelse også kan være et resultat av langvarig mobbing. Dette er en alvorlig diagnose som betegner seinskader etter en traumatiske opplevelser. De kan vise seg som angst, irritabilitet, nervøsitet og vansker med sosial samhandling. Man kan miste oppfattningen av seg selv som verdifull, miste tilliten til andre, miste troen på at verden stort sett er god ? og rett og slett miste oppfatningen av at tilværelsen har mål og mening. En norsk undersøkelse fra universitetet i Bergen har vist at hele 76 prosent av en gruppe undersøkte mobbeofre hadde slike symptomer, og over 80 prosent av disse igjen hadde nedsatt arbeidsevne.  Mobbeproblemer vil derfor ganske snart vise seg direkte på bunnlinjen.

Storm i vannglass?

Men dette må da være å overdrive? Det kan ikke være så ille?  Det er vel heller slik at enkelte overreagerer og misforstår og  er så hårsåre at de ikke tåler den vanlige omgangstonen på jobb?  Mens den enkelte person kan føle seg mobbet, vil omgivelsene ofte ikke anerkjenne at det er tilfelle. Og mens offeret sitter med en følelse av at det er vond vilje som ligger bak, vil ledelsen gjerne benekte dette på det sterkeste. Men det er i de tilfellene der både offeret og sentrale personer i ledelse og hjelpeapparat faktisk velger å erkjenne at situasjonen er en mobbesak, eller i det minste svært vanskelig og kanskje urettferdig for offeret, at problemene kan stoppes før de utarter seg. Offeret ville i tillegg oppleve seg som ivaretatt og støttet. Når noen klager eller varsler er det arbeidsgivers plikt å gjennomføre en uavhengig faktaundersøkelse i saken for å fastslå om det er eller har vært slik at det har forekommet brudd på arbeidsmiljøloven.  I så tilfelle er arbeidsgiver pålagt å få dette til å opphøre og sørge for at den ansatte igjen får et fult forsvarlig arbeidsmiljø.

 

 Myten om ofrene

Forskerne deler gjerne mobbeofrene inn i tre ulike grupper. Den ene gruppen er personer uten spesielle kjennetegn, den andre gruppen utgjøres av mennesker med mer særegne væremåter på grunn av depresjoner og mistenksomhet som er en følge av mobbingen. Noen av disse kan nok oppleve mer mobbing enn det som faktisk er tilfelle og dermed irritere på seg enda flere mennesker enten nå dette er rettmessig eller ikke.  Den tredje gruppen er den som mytene om mobbeofferet tegner et bilde av: Mennesker med psykiske problemer, uvanlig utseende og/eller atferd,  som  overreagerer og som  lett kommer opp i mellommenneskelige konflikter. I virkeligheten er disse svært få. I bunn og grunn er mobbeofre som alle andre mennesker og reagerer som de fleste av oss ville ha gjort.

 

Gode råd til mobbeofre

§  Å være mobbet er en så stressende situasjon at du trenger noen å snakke med. Velg en som vil deg vel, som er klok og reflektert og som ikke er involvert i saken. Gjerne noen utenfor arbeidsplassen som du stoler på. Bedriftshelsetjenesten kan være et alternativ.

 

§  Unngå å gjøre mobbeproblemene til det viktigste i livet ditt. Da tar du fra deg mange gleder, samtidig med at du risikerer at også privatlivet ditt blir ødelagt av problemene.  Her må man faktisk slåss mot egne tilbøyeligheter og huske at det vonde ikke gjelder hele tiden og over alt. Velg å lete etter og fokuser på de gode øyeblikkene og situasjonene!

 

§  Tenk praktisk: Finn ut av hvordan arbeidsgiver er i forhold til å håndtere slike saker. Sjekk ut om det finnes interne prosedyrer som skal følges, og følg dem. Om du vil at arbeidsgiver skal hjelpe deg, må du være forberedt på å ta belastningen med å ta saken opp og medvirke i eventuelle tiltak.

Én kommentar

wendysinfamilie

01.06.2012 kl.22:52

Må være det værste som er å bli mobbet på jobb ja nå er det ikke morro å bli mobbet noe sted men en er på en måte avhengig av jobben og inntekten..

Jeg tror ikke jeg hadde orket å være en plass hvor slikt kunne foregå uten store konsekvenser så hadde nok stukket halen mellom bena å funnet meg en annen jobb, jeg er av de som ikke tror folk kan forandre adferd enten er du slik eller slik.

Skriv en ny kommentar

hannele

hannele

47, Farsund

Om min verden som selverklært trophywife, enhetsleder, næringsdrivende,l supporterfrue, shopoholiker og villaeier med manglende husmortendenser, tvillingmor, fostermor, hønemor, matmor og bokorm med forfatterambisjoner

hits